คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไทยสมบัติ ถามะพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ โภคทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงใจ นะดาบุตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ ผลาเหิม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางกุหลาบ สังเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสุทธิ์อุดมเขต
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางรันดร ธนะฉันท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศรี ทีฆะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์การศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธุ์ศักดิ์ สีวะกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประชา เทือกทา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจารย์ บุญกันฑ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองแดง แก้วศรีนวม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเข็มพร ตอซอน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา มุธวัธ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปิโย ลุสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ