กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทองคำ อุนาวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : Thongkham789@gmail.com

นางสาวบุษบา สาขะสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : kluaybussaba@gmail.com

นางสาวสุภลักษณ์ สุวรรณพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : nongkapard_50@hotmail.com

นางสาวปุญญาพัฒน์ สลักคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0854114479
อีเมล์ : punyaphat.sala55@sskru.ac.th

นางสาวมธุรส สมดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางผานิตย์ เวฬุวนารักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1