ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 พ.ย. 63 ถึง 08 พ.ย. 63 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนอุดมวิทย์ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
12 เม.ย. 63 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
21 มี.ค. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
04 มี.ค. 63 แนะแนวศึกษาต่อและทดสอบความรู้ทางวิชาการเชิงรุก
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ งานแนะแนว
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 นักเรียน ม.6 สอบ O-Net
งานวิชาการ
28 ก.พ. 63 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6
ณ โรงเรียนอุดมวิทย์ งานวิชาการและงานบุคคล
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
ณ โรงเรียนอุดมวิทย์ งานวัดผลประเมินผล
25 ก.พ. 63 อบต.นาอุดม และ ปปช. อบรมนักเรียน ม.4-6
ณ โรงเรียนอุดมวิทย์
17 ก.พ. 63 ถึง 20 ก.พ. 63 กิจกรรมผ้าป่าคนเดิน นักเรียนชั้น ม.6
06 ก.พ. 63 ถึง 08 ก.พ. 63 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอุดมวิทย์ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 นักเรียน ม.3 สอบ O-Net
สนามสอบโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ งานวิชาการ