กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวมธุรส สมดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : s.mathurose@gmail.com

นางผานิตย์ เวฬุวนารักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1