กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางดวงใจ นะดาบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : jai_jajai@hotmail.com

นางสาวอภิสรา เคนคม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0932575899
อีเมล์ : khenkhom2530@gmail.com