ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเมฆสุวรรณ วังวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายปิโย ลุสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562 – 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ พละพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2550 – 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายอากาศ กองพิธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546 – 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ พันธ์เดช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายโกสินทร์ นันทธีโร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2444
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรเพชญ อาจวิชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง บุปผาวัลย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร สายธนู
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527