กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิมพ์พร พิรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : pimporn9361@gmail.com

นางสาวฤทัยรัตน์ คำนนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : ruethairatpu@hotmail.com

นายณัฐวัฒน์ ธงวิชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0847962051
อีเมล์ : Natawat511124135@gmail.com