ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565
ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลายปลาย รวมทั้งหมด
นักเรียนชาย 30 32 31 96 12 4 10 26 119
นักเรียนหญิง 30 24 31 85 30 10 19 59 144
รวม 60 56 62 178 42 14 29 85 263
                                                                                                         
ข้อมูล  10 มิ.ย. 2565