กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพรมณี พันธ์สวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : pornmanee2116@gmail.com

นางลลดา อินทร์สด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : lalada.insod@gmail.com

นางจิราภรณ์ จันทบาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : jirapa_poon@hotmail.com