งานวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นวัตกรรม Fast Team Model : การบริหารงานโรงเรียนอุดมวิทย์ด้วยระบบ Google Classroom
คู่มือการใช้ Google Classroom ในการส่งงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา