งานประกันคุณภาพการศึกษา
SAR โรงเรียนอุดมวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 27) 14 พ.ค. 66
หนังสือรับรองการได้รับการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2566-2570 จาก สมศ. (อ่าน 102) 20 เม.ย. 66
ค่าเป้าหมาย - คำสั่ง SAR ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 396) 23 มี.ค. 65
SAR ปี 2563 (อ่าน 374) 23 มี.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 2563 (อ่าน 684) 26 พ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ 2563 (อ่าน 705) 26 พ.ย. 63
ประกาศค่าเป้าหมาย 2563 (อ่าน 680) 26 พ.ย. 63
ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา 2563 (อ่าน 691) 26 พ.ย. 63
sar ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 740) 21 ก.ย. 63
sar ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 715) 21 ก.ย. 63